Publikacje

Od maja 2018 roku zaczną obowiązywać rewolucyjne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorców. Sprawdź jakie zmiany musisz wprowadzić w swojej firmie, by działać legalnie.

 

Czytaj więcej...


Co do zasady w sprawie rozwodowej, sąd orzeka z urzędu kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jednakże na wniosek stron sąd może w wyroku rozwodwym nie orzekać w tym przedmiocie.

 

Czytaj więcej...


Nękanie (Stalking) polega na uporczywym działaniu skierowanym przeciwko drugiej osobie ukierunkowanym na  wzbudzenie u niej zagrożenia lub naruszenia jej prywatności.

 

Czytaj więcej...


Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 

Czytaj więcej...


Aby dokonać uchylenia obowiązku alimentacyjnego należy sprawę skierować do sądu w formie pozwu w następujący sposób:

 

Czytaj więcej...


W razie naruszenia prawa autorskiego do utworu, osoba uprawniona może dochodzić od sprawcy następujących roszczeń: 

 

Czytaj więcej...


W wyjątkowych przypadkach wskazanych w kodeksie pracy, pracodawca może skorzystać z uprawnienia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

 

Czytaj więcej...


Upadłość konsumencką przy spełnieniu odpowiednich warunków może ogłosić każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna.

Czytaj więcej...


Regulamin serwisu internetowego zawiarający postanowienia sprzeczne z interesem konsumentów i dobrymi obyczajami (tzw. klauzule niedozwolone, klauzule abuzywne) może powodować liczne negatywne skutki prawne i finansowe dla e-sprzedawcy i w konsekwencji wpisanie klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poniżej prezentujemy najczęściej popełniane błędy przy redagowaniu regulaminu serwisu internetowego.

  

Czytaj więcej...


Nabywcy mieszkania mają możliwość negocjowania z deweloperem zapisów umowy deweloperskiej, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy.

 

Czytaj więcej...


Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnościć (spółka z o.o.) wiąże się szeregiem czynności i wymogów formalnych, które są niezbędne aby sąd zarejestrował spółkę.

 

Czytaj więcej...


Osobie której zostały naruszone dobra osobiste, przysługuje roszczenia niemajątkowe i majątkowe względem pozwanego.

 

Czytaj więcej...


Spółki prawa handlowego mogą być przekształcane w inne spółki, i tak np. spółka z o.o. może zostać przekształcona w spółkę komandytową.

 

Czytaj więcej...


Obowiązek alimentacyjny nie jest prawem bezwzględnie obowiązującym, może ulec wygaśnięciu.

 

Czytaj więcej...


Administratorzy zbioru danych osobowych zobowiązani są do ich rejestrowania w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych, jednak nie wszystkie dane będą podlegały obowiązkowi rejestracji.

 

Czytaj więcej...


Sklepy mogą prowadzić sprzedaż wysyłkową oferowanych produktów, przy czym sprzedaż taka musi być oparta na przepisach prawa, z czym wiąże się konieczność przygotowania regulaminu serwisu internetowego wolnego od klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

 

Czytaj więcej...


Wnosząc do sądu pozew rozwodowy należy uiścić opłatę sądową.

 

Czytaj więcej...


Formularz zgłoszenia zbioru do rejestracji GIODO jest podstawowym dokumentem do zainicjowania procesu rejestracji zbioru danych osobowych.

 

Czytaj więcej...


Mobbing oznacza działanie lub zaniechanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

 

Czytaj więcej...


Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa obowiązani są do przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, a wraz z rozwiązaniem małżeństwa może powstać między nimi roszczenie alimentacyjne. 

 

Czytaj więcej...


Założenie spółki z o.o. przez Internet jest sposobem szybkim i tanim, lecz obarczonym pewnymi utrudnieniami formalnymi, które prezentuję poniżej.

 

Czytaj więcej...


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy jest oparte na podstawie przepisu art. 55 Kodeksu pracy, który statuuje dwa przypadki, kiedy to pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracodawcą z jego winy.

 

Czytaj więcej...


Przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe obowiązani są dokonać rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO. 

 

Czytaj więcej...


Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Czytaj więcej...


Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje granicznego okresu do kiedy obowiązek alimentacyjny na dziecko obowiązuje. Jak również ustawa nie precyzuje jakie wykształcenie dziecko musi osiągnąć, by przedmiotowy obowiązek przestał obowiązywać.

 

Czytaj więcej...


Naruszenie autorskich prawa osobistych twórcy utworu, skutkuje tym, że może on skorzystać z ochrony prawno autorskiej w postępowaniu cywilnym i karnym


Czytaj więcej...


Pozew o rozwód należy zawsze kierować do właściwego Sądu Okręgowego.

 

 

Czytaj więcej...


Apteki mogą prowadzić sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, przy czym sprzedaż taka musi być oparta na przepisach prawa, z czym wiąże się konieczność przygotowania regulaminu serwisu internetowego wolnego od klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

 

 

Czytaj więcej...


Składając do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych może okazać się, że podlegać będzie kilku opłatom sądowym. 

 

Czytaj więcej...


Zmiana adresu spółki z o.o. powoduje konieczność dokonania zgłoszenia w KRS, przy czym nie zawsze wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki.

 

 

Czytaj więcej...


Wypowiedzenie umowy o pracę członak zarządy spółki kapitałowej może zostać dokonane przez uprawniony organ (na podswie uchwały rady nadzorczej bądź zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Niejednokrotnie jednak członka zarządu łączy ze spółką dodatkowo stosunek umowy, określający szczegóły jego zadań w ramach spółki oraz stanowiący podstawę otrzymywania przez niego wynagrodzenia.

Tego rodzaju umowy mogą przybrać  charakter umowy cywilnoprawnej (tzw. kontrakty menedżerskie) jak i umowy o pracę.

 

 

Czytaj więcej...


Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego w sierpniu 2008 roku, w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych między przedsiębiorcami przesyłowymi (np. zakład energetyczny, zakład wodno kanalizacyjny, gazownia, wodociągi, zakład ciepłowniczy) i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują oraz ułatwienia dalszych inwestycji w sieci przesyłowe, gdyż służebność taka może być ustanowiona także w odniesieniu do urządzeń dopiero planowanych.

 

 

Czytaj więcej...


W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd w wyroku rozwodowym może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

 

Czytaj więcej...


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej jako: „prawo autorskie”) statuuje, iż przedmiotem praw autorskich może być jedynie „utwór” rozumiany jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (art. 1 ust. 1 prawo autorskie).

Zatem każde dzieło, by mogło zostać uznane za utwór, które korzysta z ochrony prawa autorskiego musi spełnić zamieszczone w tej normie prawnej przesłanki.

 

 

Czytaj więcej...


Każdy z małżonków z ważnych powodów może domagać się przed sądem aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Czytaj więcej...


Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych wbrew obowiązującym przepisom jest sankcjonowanie przez polskie prawo.

 

 

Czytaj więcej...


Administratorzy danych osobowych w ramach przetwarzania danych osobowych są zobowiązani do ich zgłoszenia w GIODO.

 

 

Czytaj więcej...


Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych administrator danych może przekazać kompetencje do przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.

 

 

Czytaj więcej...


Ustalenie ADO w spółce ma niezmierne znaczenie, ponieważ wiążą się z tym określone prawa i obowiązki.

 

 

Czytaj więcej...


Administrator danych zobowiązany jest przygotować i wdrożyć instrukcję zarządzania systemem informatycznym związaną z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

Czytaj więcej...


Administrator danych rejestrując zbiór danych osobowych obowiązany jest przesłać wniosek do GIODO.

 

 

Czytaj więcej...


Administrator danych obowiązany jest do podjęcia szeregu czynności i środków podczas przetwarzania danych osobowych

 

 

Czytaj więcej...


Administrator danych zobowiązany jest przygotować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa związaną z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

Czytaj więcej...


Operator sklepu internetowego przetwarzając dane osobowe użytkowników obowiązany jest do wypełnienia obowiązków administratora danych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Czytaj więcej...


Administrator danych może udostępnić dane osobowe innemu podmiotowi lub umożliwić mu dostęp do tych danych, na podstawie instytucji udostępniania danych osobowych.

 

 

Czytaj więcej...


Podczas sprawy o podział majątku małżonkowie powinni wskazać składniki majątku wspólnego oraz ich wartość. Do majątku wspólnego podlegającego podziałowi należą aktywa wchodzące w skład tego majątku w dacie ustania wspólności, a istniejące w chwili dokonywania podziału. Wszelki majątek osobisty każdego z małżonków nie jest przedmiotem postępowania w sprawie o podział majątku.

Czytaj więcej...


Do majątku osobistego każdego z małżonków zaliczyć należy:

Czytaj więcej...


Rodzic z którym dziecko przebywa oraz rodzic odwiedzający cyklinie dziecko w przypadku nie respektowania przez drugą stronę uregulowań zawartych w postanowieniu o kontaktach lub ugodzie sądowej mogą przy pomocy sądu żądać respektowania poczynionych uzgodnień w zakresie kontaktów z dzieckiem.

 

Czytaj więcej...


Zobowiązany do uiszczania alimentów może wystąpić do sądu w pozwem o zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

 

Czytaj więcej...


Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS