Publikacje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Przez niewypłacalność należy rozumieć stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (vide: art. 11 ust. 1 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze).

 

Postępowanie upadłościowe ma na celu:

- oddłużenia poprzez umorzenie całości lub części długów konsumenta;

- windykację poprzez odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

 

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

WAŻNE:

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna która:

- nie prowadzi działalności gospodarczej lub

-przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

 

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:

- spółka, wspólnik spółki osobowej, fundacja, stowarzyszenie, koło;

- małżonkowie łącznie;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości:

Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze nie reguluje czasu w którym osoba ma złożyć przedmiotowy wniosek do sądu.

 

Konsekwencje ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

Wraz z inicjowaniem postępowania o ogłoszenie upadłości, a następnie jej ogłoszenie obarczone jest licznymi konsekwencjami:

- wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka, któremu dłużnika obowiązany jest wskazać i wydać cały swój majątek;

- otrzymywane przez dłużnika wynagrodzenie za pracę wchodzić będzie w skład masy upadłościowej w części niepodlegającej zajęciu;

- po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta;

- wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne (tj. natychmiastowo płatne) stają się wszelkie zobowiązania dłużnika;

- wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego;

- ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi;

 

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Rafał K. Biernacki

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS