Publikacje

Stopień przyczynienia się małżonka do powstania majątku

 

Każdy z małżonków z ważnych powodów może domagać się przed sądem aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Ustalenie powyższe odnosi się do całego majątku, a nie do poszczególnych jego składników.

 

Aby żądać nierównych udziałów w majątku należy spełnić 2 przesłanki:

1) wystąpienie ważnego powodu do jego żądania;

W judykaturze wskazuje się, że przez „ważne powody” należy rozumieć: porzucenie rodziny, nieetyczne zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, małżonek mimo możliwości nie przyczynia się odpowiednio do powstania majątku wspólnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1974 roku (sygn. akt: III CRN 190/74), „przy ocenie istnienia „ważnych powodów” … należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli”.

2) ustalenie stopnia przyczynienia się.

Sąd przy ocenie w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS