Publikacje

Ustalenie majątku wspólnego małżonków

 

Podczas sprawy o podział majątku małżonkowie powinni wskazać składniki majątku wspólnego oraz ich wartość. Do majątku wspólnego podlegającego podziałowi należą aktywa wchodzące w skład tego majątku w dacie ustania wspólności, a istniejące w chwili dokonywania podziału. Wszelki majątek osobisty każdego z małżonków nie jest przedmiotem postępowania w sprawie o podział majątku.

 

W skład majątku wspólnego wchodzić będzie:

- pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

- dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

- środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

- kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS