Publikacje

Mobbing w pracy

 

Mobbing oznacza działanie lub zaniechanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

 

Aby doszło do wystąpienie mobbinu, muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:

1) mają miejsce działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi;

2) są to działania polegają na nękaniu i zastraszaniu;

3) działania są uporczywe i długotrwałe;

4) celem działania mobbera jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;

5) skutkiem zachowania mobbera jest wystąpienie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej, wywołanie poczucia poniżenia lub ośmieszenia lub odizolowanie pracownika od współpracowników lub też wyeliminowanie pracownika z zespołu współpracowników.

Brak wystąpienie którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek nie pozwala na stwierdzenie, że doszło do wypełnienia ustawowej definicji lobbingu (zob. wyrok SN z dnia 10 października 2012 r. II PK 68/12).

 

Poniżej prezentuję przykładowe możliwe formy, które wypełniać będą mobbing w pracy:

- ciągle krytykowanie wykonanej pracy;

- krytykowanie w formie grożenia lub pogróżek (ustnie/pisemnie);

- ignorowanie;

- wprowadzanie plotek, ośmieszanie, wyśmiewanie;

- odbieranie wykonania pracy/zwiększanie intensywności pracy;

- kwestionowanie podejmowanych decyzji;

 

Nie istnieje zamknięty katalog zachowań lub zaniechań, które stanowią stalking. Każda spraw jest indywidualna, inne jest środowisko pracy, szefostwo, zatem za każdym razem inne zachowania stanowić będą mobbing w pracy.

 

Ważnym aspektem w sprawie przed sądem jest wykazanie przesłanek odpowiedzialności mobbingowej. To na pracownik spoczywa ten obowiązek. Pracownik musi również dowieść, że w wyniku mobbingu nastąpił rozstrój zdrowia.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS