Publikacje

Eksmisja małżonka podczas sprawy rozwodowej:

 

W wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd w wyroku rozwodowym może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

 

Do kategorii rażąco nagannego postępowania małżonka można zaliczyć: nadużywanie alkoholu lub środków odurzających, stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej.

Co istotne rażąco naganne zachowanie nie musi być jedynie wyrażone względem małżonka ale również względem małoletnich dzieci (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1997 roku, sygn. akt: I CKN 329/97): „o zasadności zadania eksmisji małżonka na podstawie art. 58 § 2 zd. 2 KRO rozstrzyga nie tylko ocena stopnia naganności jego zachowanie się wobec drugiego z małżonków ale także wobec małoletnich dzieci, nad którymi władze rodzicielska powierza sąd drugiemu z małżonków”.

Wniosek o orzeczenie eksmisji może złożyć zarówno strona powodowa, jak i strona pozwana na każdym etapie postępowania tj. w pozwie o rozwód, odpowiedzi na pozew, w piśmie procesowym w toku sprawy czy też ustnie do protokołu na terminie rozprawy.

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS