Publikacje

Regulamin serwisu internetowego – klauzule niedozwolone

 

Zamieszczenie w regulaminie serwisów internetowych postanowień sprzecznych z interesem konsumentów i dobrymi obyczajami (tzw. klauzule abuzywne) może powodować liczne negatywne konsekwencje prawne i finansowe dla e-sprzedawcy i w konsekwencji wpisanie klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych.

 

Poniżej prezentujemy najczęściej popełniane błędy przy redagowaniu regulaminu serwisu internetowego.

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego. (nr wpisu: 1879);

  Narzucenie konsumentowi właściwości sądu w przypadku ewentualnego sporu, może stanowić duże utrudnienie w dochodzeniu roszczeń.

  Przepisy k.p.c. w zakresie właściwości miejscowej sądu wyodrębniają właściwość ogólną (sąd pozwanego) i właściwość przemienna (powód ma wybór między sądem wg właściwości ogólnej a dla niego sądem dogodniejszym tj. sprawy sądowe dot. ustalenia istnienia umowy, jej unieważnienia, rozwiązania lub wykonania oraz odszkodowania z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania jej, konsument może wytoczyć przed sądem miejsca wykonania tej umowy)
   
 2. Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu (nr wpisu: 2686);

  Żaden przepis prawa nie uzależnia skuteczności złożenia reklamacji od posiadania paragonu zakupionego produktu.

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na konsumenta obowiązek jedynie terminowego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz przedstawienia stosowanego żądania.
   
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie (nr wpisu 2952);

  Przepisy k.c. (tzw. szara klauzule niedozwolone) zabraniają stosowania postanowień wg których sprzedawca jest uprawiony wobec konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.
   
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail (nr wpisu 2949);

  Sprzedający nie można w żaden sposób ograniczać możliwości odstąpienia od umowy nakładając konsumentom dodatkowe obowiązki, by utrudnić zwrot produktu bądź zniechęcić do odstąpienia od umowy.

  Zgodnie z k.c. w przypadku skorzystania przez jedną ze stron z prawa odstąpienia od umowy to wymagane jest złożenie drugiej stronie oświadczenia o wykonaniu tego uprawnienia.

 5. Opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej lub innego przewoźnika nie obciążają w żaden sposób Sklepu (nr wpisu: 1870);

  Niedozwolona jest próba ograniczania odpowiedzialności Sprzedawcy w ramach dokonanej transakcji sprzedaży wobec konsumenta.
   
 6. Odpowiedzialność sklepu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości towaru zakupionego przez klienta (nr wpisu: 1919);

  Ograniczenie z góry wysokości odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany produkt w każdym przypadku (bez względu czy ma charakter umyślny lub nieumyślny) jest próbą uniknięcia odpowiedzialności.

 7. Mimo wszelkich starań sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe (nr wpisu 1915);

  Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nieprowadzających w błąd informacji dot. produktu. Konsument dokonując zakupów przez Internet ma ograniczone możliwości poznania, zbadania towaru. Swoją decyzję o zakupie produktu opiera  m.in. na zamieszczonym opisie i zdjęciu produktu.  Stąd dowolna zmiana zdjęcia lub modyfikacja opisu produktu może wprowadzić konsumenta w błąd co do jakości, parametrów produktu.

 8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (...)  (nr wpisu 2778);

  Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przyznaje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyn odstąpienia, co do zasady w terminie  10 dni od dnia wydania towaru (otrzymania przesyłki). Ustawa nie przewiduje żadnych negatywnych przesłanek dot. skorzystania ze wskazanego uprawnienia.  Tym samym brak jest podstaw do narzucania dodatkowych ograniczeń w tym zakresie konsumentowi.

 9. W każdym powyższym przypadku zwracana jest równowartość reklamowanych produktów, nie jest natomiast zwracany koszt przesyłki, gdyż usługa ta została zrealizowana na rzecz Klienta. Koszty wysyłki reklamowanych towarów ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi (nr wpisu 3047);

  Wszelkie koszty reklamacji, w tym koszty dostarczenia ma ponosić sprzedawca. Zasada ta ma potwierdzenie również w judykaturze - nie ma znaczenia, czy reklamacja była zasadna, czy też nie konsument nie jest ekspertem i nie może ponosić negatywnych konsekwencji braku specjalistycznej wiedzy dot. stanu reklamowanego produktu.

  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki w jedną stronę, tj. od sprzedawcy do konsumenta. Konsument natomiast ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

 10. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru (nr wpisu 3048);

  Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych a nie dni roboczych. Termin ten biegnie od momentu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu, a nie od dnia otrzymania zwracanego towaru. 

 

Rejestr Prezesa UOKIK zawiera oczywiście zdecydowanie więcej klauzul uznanych za niedozwolone (obecnie ponad 1.700 pozycji). Każdego miesiąca ta liczba rośnie. Zasadne zatem jest przed tworzeniem regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i zamieszczeniem go na stronie internetowej przeanalizowanie zawartości ww. rejestru, by nie narazić się na dotkliwe sankcje finansowe i prawne.

 


 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS