Publikacje

Rejestracja zbioru danych osobowych w GIODO

 

Ustawa o ochronie danych osobowych narzuca obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelki operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt. 2) Ustawy).

 

Administrator Danych Osobowych obowiązany jest dokonać rejestracji zbioru danych osobowych Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy. Przepis ten enumeratywnie wylicza sytuacje kiedy to Administrator Danych Osobowych jest zwolniony od obowiązku dokonania rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO. Do tego katalogu zaliczyć należy m.in. dane:

- przetwarzane w związku z zatrudnieniem, świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób zrzeszonych lub uczących się u administratora;

- przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

- powszechnie dostępne;

- przetwarzane w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

 

WAŻNE:

Rejestracja zbioru danych osobowych w GIODO jest bezpłatna.

 

Do rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO wymagane jest sporządzenie wnioski. Pamiętać należy, iż każda baza danych osobowych podlega rejestracji na oddzielnym wniosku. Do wniosku należy załączyć przygotowane dokumenty tj.: politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Dokumenty powyższe stanowią spójne opracowanie zasad i reguł związanych z procesem przetwarzania danych osobowych, uwzględniające m.in. stosowane procedury przy przetwarzaniu danych osobowych, przewidywane zagrożenia oraz podjęta działanie ukierunkowane na zminimalizowanie ich wystąpienia, obowiązki Administratora Danych Osobowych (ADO), Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

 

Po wypełnieniu wniosku i opracowaniu  załączników (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym) należy dokumenty rejestracyjne przesłać do GIODO na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Można to zrobić w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie listem poleconym lub pozostawienie osobiście w biurze podawczym, jak również w sposób elektroniczny, jeśli wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Wraz z przesłaniem wniosku do GIODO kończy się rejestracja zbioru danych osobowych.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS