Publikacje

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy 

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy jest oparte na podstawie przepisu art. 55 Kodeksu pracy, który statuuje dwa przypadki, kiedy to pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracodawcą z jego winy.

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do inne pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Tryb wydawania ww. orzeczeń lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

 

W drugim przypadku, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy cechuje znaczny stopień winy – wina umyślna lub rażące niedbalstwo (zob. wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 roku, sygn. akt: I PKN 516/99). Przy czym pracodawca odpowiada nie tylko na zasadzie winy, lecz również na zasadzie ryzyka.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy zaliczyć należy np.:

  1. wypłacanie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie;
  2. przestrzeganie czasu pracy;
  3. udzielanie urlopu wypoczynkowego;
  4. obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy itd.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w tym trybie jest skuteczne bez względu na to, czy wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście występują.

Dodatkowo pracownik, ma prawo do żądania odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

WAŻNE:

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym pracownik powinien złożyć na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy, w terminie miesiąca od dnia, kiedy dowiedział się o zachowaniu pracodawcy uzasadniającym zakończenie zatrudnienia w tym trybie.

 

Co istotne jeżeli przyczyną jest niewywiązanie się pracodawcy z obowiązku przeniesienia zatrudnionego do pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, wystarczającym uzasadnieniem jest samo orzeczenie lekarskie. Natomiast, gdy powodem rozwiązania umowy jest naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, uzasadnienie powinno być szczegółowe i wskazywać obowiązki, których naruszenia dopuścił się pracodawca.

 

Przy zastosowaniu powyższych przesłanek możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS