Publikacje

Rozwód z orzeczeniem o winie

 

Co do zasady w sprawie rozwodowej, sąd orzeka z urzędu kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jednakże na wniosek stron sąd może w wyroku rozwodwym nie orzekać w tym przedmiocie. 

 

Rozstrzygając o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, sąd może orzec, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia, że jedno z małżonków jest winne rozkładu pożycia lub że oboje małżonkowie są winni.

 

WAŻNE:

Rozwód z orzeczeniem o winie nie zawsze musi mieć zastosowanie. Sąd na wspólne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie, w wyroku rozwodowym sąd nie zamieszcza żadnej wzmianki o winie.

 

Kiedy małżonek ponosi winę rozkładu pożycia?

Kwestia ustalenia kiedy to małżonek ponosi winę rozkładu pożycia podlega indywidualnej ocenie sądu. Poniżej prezentuję wybrane orzeczenia w sprawie winy rozkładu pożycia:

 • Zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia” (wyrok SN z 6 maja 1997 r., I CKN 86/97);
   
 • Nie można byłoby przypisać współmałżonkowi winy za rozkład pożycia, gdyby do stosunku pozamałżeńskiego doszło w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji” (wyrok SN z 6 maja 1997 r., I CKN 86/97).
   
 • Odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego” (wyrok SA w Gdańsku z 20 maja 2009 r., I ACa 368/09);
   
 • Jeżeli mąż dopuszcza się wobec żony rękoczynów i używa gróźb karalnych, to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia” (wyrok SA w Katowicach z 13 maja 2005 r., I ACa 2184/04);
   
 • Dla ustalenia w myśl art. 57 § 1 k.r.o., który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, istotne są zachowania małżonków, które miały miejsce przed jego zastosowaniem, tylko one bowiem, stosownie do art. 361 § 1 k.c., mogą być uznane za przyczynę rozkładu i ocenione jako zawinione spowodowanie rozkładu pożycia” (wyrok SN z 21 marca 2003 r., II CKN 1270/00);
   
 • Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład” (wyrok SN z 28 września 2000 r., IV CKN 112/00);
   
 • Zdarza się, że przyczyny rozkładu pożycia są niezawinione. Taka sytuacja ma miejsce w małżeństwie stron, gdzie przyczyną rozkładu pożycia były urojone pretensje powoda co do niewierności i innego niewłaściwego zachowania żony, wywołane jego chorobą psychiczną” (wyrok SN z 19 stycznia 1999 r., II CKN 744/98);
   
 • Związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem skazującym nie rozciąga się na inne niż wskazane w art. 11 k.p.c. okoliczności, co oznacza, że w sprawie o rozwód sąd ma obowiązek samodzielnie badać i ocenić, czy popełnienie przestępstwa na szkodę współmałżonka miało wpływ na rozkład pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji, czy uzasadnia obciążenie winą tego małżonka za rozkład pożycia w myśl art. 57 § 1 k.r.o.” (wyrok SN z 26 marca 2003 r., II CK 91/02);

 

Orzeczenie o winie a obowiązek alimentacyjny:

Rozstrzygnięcie przez sąd o winie ma decydujący wpływ na obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. Obowiązek alimentacyjny możemy rozdzielić na tzw. zwykły (art. 60 § 1 KRiO) oraz obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (art. 60 § 2 KRiO).

Obowiązek alimentacyjny tzw. zwykły występuje, gdy małżonek pozostaje w niedostatkunie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Przy spełnieniu łącznie tych dwóch przesłanek może domagać się od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

W drugim przypadku obowiązek alimentacyjny powstaje, gdy żąda małżonek niewinny od małżonka winnego rozkładu pożycia oraz gdy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. W takim przypadku małżonek wyłącznie winny obowiązany będzie przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

 


 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2020 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS