Publikacje

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zakładając spółkę z o.o. w tradycyjny sposób należy spełnić szereg czynności i wymogów formalnych, aby sąd zarejestrował spółkę.

 

ZAŁOŻENIE I REJESTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z art. 163 Kodeksu spółek handlowych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest:

 1. zawarcie umowy spółki,
   
 2. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
   
 3. powołania zarządu,
   
 4. ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
   
 5. wpis spółki do rejestru,

 

WAŻNE:

Zawiązanie spółki zgłasza do sądu rejestrowego zarządu spółki, każdy członek zarządu obowiązany jest podpisać wniosek o wpis spółki do rejestru.

 

Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
   
 2. przedmiot działalności spółki,
   
 3. wysokość kapitału zakładowego,
   
 4. określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
   
 5. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
   
 6. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
   
 7. jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,
   
 8. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
   
 9. jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma.

 

Pamiętać należy, iż do ww. zgłoszenia załączyć należy: umowę spółki, oświadczenie wszystkich wspólników zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, oraz jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz podpisane przed sądem lub poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

 

 

Dowiedz się, jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.


 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS