Publikacje

Naruszenie autorskich praw majątkowych

 

Twórca lub osoba uprawniona do korzystania z autorskich praw majątkowych może skorzystać z ochrony prawno autorskiej przed cudzym działaniem naruszającym jego prawa.

 

Na wstępie wskazać należy, że autorskie prawa majątkowe do utworu powstają z chwilą ustalenia dzieła - art. 1 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Ustawa”). Prawo to przysługuje twórcom oraz innym osobom, które mają wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na polach eksploatacji. Na mocy odpłatnych lub nieodpłatnych licencji twórca może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu.

Z naruszeniem autorskich praw majątkowych będziemy mieli do czynienia w przypadku wykorzystania utwory na konkretnym polu eksploatacji bez zgody osoby uprawnionej lub z wykroczeniem poza dozwolony zakres określony w Ustawie.

Krąg podmiotów mogących naruszyć przedmiotowe prawo jest nieograniczony, naruszenia mogą dokonać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne np. przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy itd.

 

WAŻNE:

Warunkiem koniecznym skorzystania z ochrony autorskich praw majątkowych jest naruszenia prawa, a nie jak ma to miejsce w przypadku praw autorskich osobistych wystąpienie samego stanu zagrożenia.

 

Osobie uprawnionej przysługują następujące roszczenia o:

 • zaniechanie naruszenia;

  Wystąpienie z żądaniem zaniechania naruszenia jest niezależne od istnienia winy po stronie naruszającego. Zaniechanie naruszenia należy rozumieć jako żądanie np. zaprzestania kontynuowania czynów stanowiących naruszenie majątkowych praw autorskich lub przerwania przygotowań zmierzających do ich naruszenia.

 • usunięcie skutków naruszenia;

  Poprzez roszczenie usunięcia skutków naruszenia można żądać np. wycofania z obrotu egzemplarzy utworu naruszających autorskie prawa majątkowego, a nawet zniszczenia ich.

 • naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych jak również poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

  Wynagrodzenie należy rozumieć jako kwotę jaką „otrzymałby autor (autor opracowania zależnego), gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia” (zob., wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 marca 2004 roku, sygn. akt: II CK 90/2003). Co oznacza, że „wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z autorskich praw majątkowych do danego utworu (w przypadku zawinionego naruszenia tych praw – w potrójnej wysokości), nie ma natomiast żadnych podstaw do obejmowania „stosownym wynagrodzeniem” także wynagrodzenia należnego twórcy za stworzenie utworu, w tym poniesionych przez niego kosztów wykonania działa” (zob. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 listopada 2009 roku, sygn. akt: II CSK 259/2009).

 • wydanie uzyskanych korzyści;

  Wystąpienie z żądaniem wydania uzyskanych korzyści jest niezależne od istnienia winy po stronie naruszającego. Wydanie korzyści uzyskanych z naruszenia majątkowych praw autorskich stanowi nic innego jak tylko wydanie zysku osiągniętego z tego naruszenia.

Niezależnie od ww. roszczeń, uprawniony może się domagać również:

 • jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

 • zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

 

WAŻNE:

Dochodząc roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych pamiętać należy o ograniczeniach czasowych z tym związanych. Nie możliwe jest dochodzenie swoich praw, gdy od momentu naruszenia upłynęło 10 lat.

 

 Sądem właściwym do wytoczenia powództwo o naruszenie autorskich praw majątkowych jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwany.

 


 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS