Publikacje

Naruszenie autorskich praw majątkowych

 

Twórca lub osoba uprawniona do korzystania z autorskich praw majątkowych może skorzystać z ochrony prawno autorskiej przed cudzym działaniem naruszającym jego prawa.

 

Na wstępie wskazać należy, że autorskie prawa majątkowe do utworu powstają z chwilą ustalenia dzieła - art. 1 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Ustawa”). Prawo to przysługuje twórcom oraz innym osobom, które mają wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na polach eksploatacji. Na mocy odpłatnych lub nieodpłatnych licencji twórca może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu.

Z naruszeniem autorskich praw majątkowych będziemy mieli do czynienia w przypadku wykorzystania utwory na konkretnym polu eksploatacji bez zgody osoby uprawnionej lub z wykroczeniem poza dozwolony zakres określony w Ustawie.

Krąg podmiotów mogących naruszyć przedmiotowe prawo jest nieograniczony, naruszenia mogą dokonać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne np. przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy itd.

 

WAŻNE:

Warunkiem koniecznym skorzystania z ochrony autorskich praw majątkowych jest naruszenia prawa, a nie jak ma to miejsce w przypadku praw autorskich osobistych wystąpienie samego stanu zagrożenia.

 

Osobie uprawnionej przysługują następujące roszczenia o:

Niezależnie od ww. roszczeń, uprawniony może się domagać również:

 

WAŻNE:

Dochodząc roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych pamiętać należy o ograniczeniach czasowych z tym związanych. Nie możliwe jest dochodzenie swoich praw, gdy od momentu naruszenia upłynęło 10 lat.

 

 Sądem właściwym do wytoczenia powództwo o naruszenie autorskich praw majątkowych jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwany.

 


 

Powrót...