Publikacje

Jakie dane osobowe podlegają rejestracji w GIODO?


Administratorzy zbioru danych osobowych zobowiązani są do ich rejestrowania w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych, jednak nie wszystkie dane będą podlegały obowiązkowi rejestracji.

 

Definicja danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dalej jako „Ustawa”) w art. 6 określa, iż „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań”.

 

Nie zawsze trzeba rejestrować zbiór danych w GIODO

Zgodnie z powszechną zasadą administrator danych osobowych obowiązany jest zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, lecz Ustawa przewiduje pewne zwolnienia z powyższego obowiązku, dotyczy to przykładowo danych:

 1. zawierających informacje niejawne,
   
 2. przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się,
   
 3. dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowanego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta,
   
 4. przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
   
 5. powszechnie dostępnych,
   
 6. przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

 

Konsekwencje nie zgłoszenia danych do rejestracji w GIODO

Niedochowanie obowiązkowi rejestracji zbioru danych w GIODO niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla administratora danych. Zgodnie z art. 53 Ustawy „kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Grzywna dla osoby fizycznej wynosi do 10.000 złotych, a dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do 50.000 złotych. Przy czym łącznie wymiar grzywny w jednym postępowaniu egzekucyjnym w stosunku do osoby fizycznej nie może przekroczyć 50.000 złotych, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 200.000 złotych.

 

Dowiedz się więcej na temat rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO lub formularza zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO.

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS