Publikacje

Jak napisać regulamin apteki internetowej?

 

Apteki mogą prowadzić sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, przy czym sprzedaż taka musi być oparta na przepisach prawa, z czym wiąże się konieczność przygotowania regulaminu serwisu internetowego wolnego od klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

 

Każda apteka działająca w granicach przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne posiadająca siedzibę stacjonarną może prowadzić wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych na podstawie zamówienia złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.

Rozpoczęcie przez aptekę prowadzenia sprzedaży produktów leczniczych przy pomocy sprzedaży wysyłkowej wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie sprzedawcy, który jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania w całym procesie realizacji zamówienia. Wszystkie prawa i obowiązki  muszą zostać zamieszczone na stronie internetowej w regulaminie świadczenie usług, tak aby każdy użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usług mógł się z nimi zapoznać.

 

W pierwszej kolejności należy zamieścić odpowiedni formularz zamówienia na stronie, który powinien zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikujące placówkę: nazwa, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie;
   
 • dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
   
 • dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;
   
 • dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość;
   
 • numer zamówienia, data, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

 

Co istotne, internetowa aptek zobowiązana jest prowadzić elektroniczną ewidencję zamówień, podlega ona przechowywaniu przez okres 3 lat i obejmuje dwie części, tj:

 • część A (dane z formularza zamówienia);
   
 • część B (dot. wysyłki tj. dane dotyczące wysłanego produktu leczniczego: nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać, ilość, numer serii oraz data ważności; imię i nazwisko osoby realizującej zamówienie; datę realizacji zamówienia; sposób dostawy produktu leczniczego; datę odbioru zamówionego produktu leczniczego; informacje o zwrocie zamówionego produktu leczniczego.

 

Regulamin apteki internetowej musi zawierać dodatkowo informacje dot. oferowanych produktów medycznych, ich dostępności lub chwilowej niedostępności, cenie, dostawie, ew. miejscu odbioru. Użytkownik musi zostać pouczony o procedurze postępowania reklamacyjnego oraz o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Ochrona danych osobowych w aptece internetowej

Wraz ze sprzedażą przez Internet wiąże się kwestia danych osobowych. Apteka musi zawrzeć postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych tj. jakie dane podlegają przetwarzaniu, w jakim zakresie, w jakim celu oraz o prawie możliwości przeglądania i usunięcia swoich danych osobowych przez użytkownika. Spowoduje to wypełnienie przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo odpowiednie (co do zasady nie wszystkie) zbiory danych osobowych przetwarzanych w procesie funkcjonowania sklepu internetowego powinny zostać zgłoszone do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).

 

Klauzule niedozwolone w regulaminie apteki internetowej

Kolejną ważną kwestią jest nie zamieszczenie w regulaminie postanowień uznanych za niedozwolone. Nie jest to sprawa prosta, ponieważ każdego miesiąca do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywanych jest kilkadziesiąt takich postanowień. Dlatego w tym zakresie warto skorzystać z usług profesjonalisty, który prowadzi monitoring klauzul niedozwolonych.

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS