Publikacje

Zmiana adresu spółki z o.o.

 

Zmiana adresu spółki z o.o. powoduje konieczność dokonania zgłoszenia w KRS, przy czym nie zawsze wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki.

 

Zmiana adresu spółki z pozoru jest czynnością prostą, jednak z praktycznego punktu wiedzenia wiąże się z nią wiele istotnych kwestii. Poniżej prezentuje sytuację kiedy to zmieniany jest adres spółki poprzez wyznaczenie nowej siedziby, jak i sytuacja kiedy to adres spółki ulega zmianie, zaś siedziba pozostaje bez zmian.

W pierwszej kolejności należy odróżnić siedzibę od adresu spółki. Podjęcia te są ze sobą nierozerwalnie związane. Zgodnie z art. 41 kodeksu cywilnego „jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający”. Adres stanowi swego rodzaju doprecyzowanie siedziby spółki.

Wobec tego siedzibą spółki jest miejscowość np. Warszawa, zaś adresem spółki będzie np. ul. Nowy Świat 112, 00-221 Warszawa.

 

Zmiana adresu poprzez wyznaczenie nowej siedziby spółki

W przypadku, gdy spółka z o.o. zmienia swój adres wyznaczając nową siedzibę w innej miejscowości niż miejscowość wskazana w umowie spółki to konieczne jest dokonanie zmiany umowy spółki.

W tym celu należy zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników i podjąć uchwałę w sprawie zmiany siedziby spółki (protokół ze zgromadzenia musi zostać sporządzony przez notariusza). Następnie zarząd powinien w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały dokonać wpisu w KRS.

 

Zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby spółki

Co do zasady w takiej sytuacji nie ma konieczności dokonania zmiany umowy spółki, chyba że w umowie spółki poza siedzibą (miejscowością) zawarty został adres spółki (wskazanie adresu spółki w umowie spółki ma charakter fakultatywny). W takiej sytuacji należy jedynie dokonać wpisu w KRS.

 

Wniosek o zmianę adresu spółki

Dokonując zmiany adresu spółki należy wypełnić odpowiedni formularz KRS, tj. KRS Z3 – wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

Pamiętać należy aby do ww. wniosku dołączyć:

 • dokumenty dla innych urzędów za pośrednictwem sądu rejestrowego, a mianowicie dla ZUS (formularz ZUS ZPA), US (wniosek aktualizacyjny NIP-2), GUS (formularz RG-1);
   
 • uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki (ew. uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników);
   
 • umowa najmu lokalu;
   
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

 

Koszty zmiany adresu spółki

Dokonując zmiany adresu spółki należy liczyć się z następującymi kosztami:

 • 250 pln – znaczki sądowe;
   
 • 250 pln – ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 


Powrót...
Copyrights 2012 - 2019 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS