Publikacje

Przestępstwo nękania (stalking)

 

Nękanie (Stalking) polega na uporczywym działaniu skierowanym przeciwko drugiej osobie ukierunkowanym na  wzbudzenie u niej zagrożenia lub naruszenia jej prywatności.

 

Zgodnie z art. 190a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) (dalej jako: „Ustawa”)

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

Z powyższego przepisu wywnioskować należy, iż nękanie (stalking) ma miejsce, gdy występuje uzasadnione poczucia zagrożenia lub naruszenia prywatności osoby. Takie działania muszą być uporczywe i długotrwałe, czyli powtarzające się z określoną cyklicznością. Takiego typu działaniami będą np.: liczne telefony, w tym głuche, sms-y, wiadomości elektroniczne, wpisy w Internecie, na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie informacji z życia prywatnego, śledzenie. Nie ma katalogu zamkniętego katalogu działań, które mogą zostać uznane za nękanie.

 

WAŻNE:

Przestępstwo nękania (stalking) jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co w praktyce oznacza, że do wszczęcia postępowania konieczne jest zawiadomienie przez pokrzywdzonego organów ścigania.

Zawiadomienie takie przybiera formę: zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa.

 

Warto również pamiętać, iż wraz z nękaniem (stalkingiem) związane są przepisy dot. ochrony danych osobowych, dzięki którym pokrzywdzony może dochodzić ochrony prawnej również na drodze postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych. 

 

 

Powrót...
Copyrights 2012 - 2020 Rafał Biernacki - Kancelaria Adwokacka - Warszawa
Projekt i wykonanie: AD-VISIONS